Step 1
เมื่อได้สินค้าที่ต้องการแล้ว กดเลือกจำนวนที่ต้องการแล้วกดปุ่ม ADD to Bag สินค้าจะถูกบันทึกไว้ คุณลูกค้าสามารถเลือกสินค้าอื่นต่อไป
Step 2
หากต้องการชำระเงินให้กด My Basket จะแสดงรายการสินค้าที่ถูกเลือกไว้ทั้งหมดแล้วกดปุ่ม CHECK OUT เพื่อเข้าสู่ระบบการจ่ายเงิน
Step 3
หน้า Shopping Bag จะแสดงรายการสินค้าและราคารวมสินค้า เมื่อต้องการดำเนินการจ่ายเงินต่อ ให้กดปุ่ม Continue Checkout
Step 4
ถ้าคุณลูกค้ายังไม่ได้ทำการ Login ระบบจะพาคุณไปยังหน้า Login ให้คุณทำการ Login ในกรณีคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้คุณลงทะเบียน จากนั้นให้กรอก Shipping Adress และ Billing Address โดยถ้าท่านมี Promo Code ท่านสามารถใส่ในช่อง Promo Code จากนั้นกด Submit Code ระบบจะทำการตรวจสอบ code ของท่าน จากนั้นตรวจสอบรายการสินค้าของท่านอีกครั้ง แล้วเลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นให้ท่านกดปุ่ม Place Order
Step 5
หน้า Order Summary เป็นการสรุปรายการและราคาสินค้าอีกครั้ง
ในกรณีที่ท่านเลือกชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ระบบจะส่ง Order Summary ไปให้ท่านทางอีเมล์
ในกรณีที่ท่านเลือกขำระเงินผ่านทาง Paypal ให้ท่านกดปุ่ม Make Payment ระบบจะนำท่านไปยังหน้าของ Paypal
Step 6
ในกรณีที่ท่านเลือกชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร หลังจากท่านชำระเงินแล้ว ท่านสามารถแจ้งการชำระเงินโดยกดปุ่ม แจ้งการชำระเงิน ที่ด้านบนของเว็บไซต์ จากนั้นกรอกรายละเอียดการชำระเงิน เมื่อทาง Lime Crime ตรวจสอบแล้ว จะมี Email ยืนยันการชำระเงินส่งไปหาท่านตาม Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้
Step 7
ท่านสามารถเข้ามาดูข้อมูลสั่งซื้อของท่านได้จากหน้า My Order ซึ่งแสดงสถานะของการสั่งซื้อ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ Tracking Number ได้จากหน้านี้
Payment Method
- ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร